Služby ponúkame po celom svete
Pôsobíme zo Slovenska
0800 939 100
ZAVOLAJTE NÁM!
objednaj@webza7.sk
help@webza7.sk

Obchodné podmienky

Vitajte medzi užívateľmi www.webza7.sk.

Používaním internetovej stránky WEBZA7 a služieb s ňou spojených (ďalej len Služba) súhlasíte, ako užívateľ Služby (ďalej len „Užívateľ“), so VOP Služby a ste si vedomý, že nie sú uzatvárané písomne. Aktuálna verzia všeobecných podmienok je umiestená na internetovej stránke www.webza7.sk. V prípade akýchkoľvek sporov sa za právoplatné podmienky služby považuje jedine verzia umiestnená na internetovej stránke www.webza7.sk.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Portál WEBZA7.SK prevádzkuje spoločnosť VRL Group SR, s.r.o. , zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti software

Prevádzka
VRL Group SR, s.r.o.
Priemyselná 45
071 01 Michalovce
Slovakia

Fakturačné údaje:
VRL Group SR, s.r.o.
Poruba pod Vihorlatom 122
072 32 Jovsa

IČO: 51 082 527
DIČ: 212 060 4519

Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42426/V

1. Prevádzka Služby
Službu Vám poskytuje a zabezpečuje prevádzkovateľ Služby, spoločnosť VRL Group SR, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) za predpokladu, že máte plnú spôsobilosť k právnym úkonom a táto spôsobilosť Vám nebola odňatá súdom. Je pravdepodobné, že k poskytovaniu Služby budeme požadovať Vaše osobné údaje, kontaktné informácie a ďalšie detaily potrebné k plnohodnotnej prevádzke Služby.

Tieto VOP sú platné pre používanie Služby. Používaním Služby súhlasíte s VOP. Ak s VOP nesúhlasíte alebo nechcete byť VOP zaviazaní, Službu nepoužívajte.

VOP Služby sa môžu zmeniť, na čo si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára na www.webza7.sk.

2. Podmienky používania služby
Používaním Služby súhlasíte s nasledovnými podmienkami:
2.1.    Používaním Služby nebudete zverejňovať alebo iným spôsobom sprostredkovávať žiadne informácie, ktoré by mohli byť považované za ohováranie, vyhrážanie, zdraviu škodlivé, pornografické alebo inak nelegálne, ktoré by porušili naše práva alebo práva iných alebo by mohli spôsobiť utrpenie alebo iné problémy. Nesmiete zverejňovať názory, ktoré sú vulgárne, násilnícke, sexistické, rasistické nebo inak útočné alebo urážlivé.
2.2.   Nesmiete zverejňovať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Služby žiadny materiál, ktorý nevlastníte alebo k nemu nemáte vlastnícke práva.
2.3.   Nebudete kopírovať, sťahovať, reprodukovať, vysielať, prenášať či distribuovať žiadny obsah prostredníctvom Služby, pokiaľ to nebude nevyhnutné k Vášmu osobnému použitiu.
2.4.   Budete dodržiavať všetky pravidlá hospodárskej súťaže.
2.5.   Nebude vykonávať žiadne aktivity, ktoré by ohrozili prevádzku alebo bezpečnosť Služby alebo jej Prevádzkovateľa.
2.6.   Nebudete sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu. Nebudete skresľovať svoje spojenie s inými fyzickými alebo právnickými osobami.
2.7.   Nebudete skresľovať svoj vzťah medzi Vašimi stránkami a Službou.
2.8.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo umiestniť na stránky Užívateľa krátky textový odkaz na systém clickeshop.
2.9.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať systém

3. Cena a platobné podmienky
3.1.   VOP medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom nadobúdajú platnosť dňom vytvorenia užívateľského projektu, ktorým je Internetový obchod alebo web stránka.
3.2. Výška poplatkov je uvedená na internetovej stránke www.webza7.sk
3.3. Doba predplatenia Služby je na 1 mesiace, 12 mesiacov alebo 24 mesiacov.
3.4. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia, maximálne však do ukončenia platnosti súčasného predplateného projektu.
3.5. Pred ukončením obdobia, na ktoré má službu Užívateľ zaplatenú, bude Užívateľ emailom vyzvaný na úhradu za ďalšie predplatené obdobie. Zodpovednosť za sledovanie ukončenia predplateného obdobia je na Užívateľovi a prípadné nevyzvanie na úhradu Poskytovateľom nijako neovplyvní povinnosť predplatiť si a predĺžiť si platnosť služby na ďalšie obdobie.
3.6. Nehradením stanovených poplatkov podľa aktuálneho cenníka na ďalšie obdobie je služba automaticky zrušená 1 deň po období, ktoré mal užívateľ zaplatené. Data na webhostingu su zmazane 14 den po období.
3.7. Ako Užívateľ služby súhlasíte so zasielaním faktúr v elektronickej podobe na kontaktný email, na ktorý má Užívateľ registrovanú službu. O vystavenie faktúry v tlačenej forme a jej zaslanie poštou je možné požiadať prostredníctvom kontaktného formulára, pričom za tento úkon bude účtovaný poplatok 2 EUR s DPH.

4. Služby tretích strán
4.1. Beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za dostupnosť žiadnej internetovej stránky tretích strán alebo materiálu, ktorý Užívateľ publikuje prostredníctvom Služby.
4.2. Prevádzkovateľ nepodporuje a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť a ani neručí za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo služby dostupné na týchto internetových stránkach.
4.3. Akékoľvek dohody medzi Užívateľom a tretími stranami ako kupujúcimi, inzerentmi či obchodníkmi vzniknuté a prevádzkované prostredníctvom Služby, vrátane zaplatenia a dodania výrobkov, služieb a ďalšie podmienky, záruky alebo vyhlásenia súvisiace s týmito vzťahmi, sú platné a riadené dohodami medzi Užívateľom a príslušnými kupujúcimi, inzerentmi alebo obchodníkmi. Preto Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne straty alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto konania.

5. Duševné vlastníctvo
5.1. Všetky autorské práva, ochranné známky a ostatné práva duševného vlastníctva vo všetkých materiáloch alebo obsahu dodávaného ako súčasť internetových stránok www.webza7.sk a Služby sú vlastníctvom Prevádzkovateľa. Autorom Služby a redakčného systému WEBZA7 je Prevádzkovateľ, ktorý vlastní všetky zdrojové kódy ním vytvorené.
5.2. Užívateľ si Službu prenajíma na zvolené predplatené obdobie spolu s priestorom na serveri a teda nie je vlastníkom Služby.
5.3. Grafické šablóny poskytované zdarma sú chránené autorskými právami a môžu ich využívať iba užívatelia systému WEBZA7.SK.

6. Zodpovednosť za informácie publikované na internetových stránkach Služby
6.1. Za materiál a informácie publikované a prevádzkované prostredníctvom Služby je zodpovedný Užívateľ a Prevádzkovateľ zaň nenesieme žiadnu zodpovednosť.
6.2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený prostredníctvom Služby ani jeho správnosť, aktuálnosť, vierohodnosť, názory či rady a publikované vyhlásenia. Užívateľ súhlasí, že akékoľvek sťažnosti alebo žaloby bude viesť voči autorovi problémového obsahu a nie voči Prevádzkovateľovi Služby.
6.3. Prevádzkovateľ sa bude snažiť zabezpečiť technickú funkčnosť Služby a v prípade chýb alebo jej výpadku zabezpečiť bez zbytočného odkladu obnovenie funkčnosti Služby. Pokiaľ to nevyžaduje zákon, neručíme za kvalitu, presnosť alebo vhodnosť použitia internetových stránok prevádzkovaných pomocou Služby pre konkrétny účel. Nesľubujeme, že materiál a obsah publikovaný prostredníctvom Služby bude vždy a neustále prístupný alebo že Služba bude fungovať bez prerušenia, bude bez chýb alebo vírov alebo bude celkom kompatibilná so softvérom alebo službami tretích strán.
6.4. Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za žiadnu stratu alebo poškodenie, ktorým môže byť Užívateľ alebo akákoľvek tretia strana poškodená v dôsledku používania Služby.
6.5. V prípade podozrenia z podvodu alebo v prípade porušenia podmienok uvedených vo VOP si vyhradzujeme právo Službu vypnúť bez akýchkoľvek nárokov na náhradu škody tým vzniknutú a to aj bez udania dôvodu.

7. Ochrana osobných údajov
7.1. Prevádzkovateľ dodržuje platné právne predpisy podľa platnej legislatívy.
7.2. Užívateľ musí mať na používanie Služby platné autentifikačné údaje, ktoré získa po registrácii Služby t.j. po zadaní platnej emailovej adresy a názvu internetovýho obchodu. Na základe týchto informácii, bude Užívateľovi vygenerované heslo na prístup k Službe. Tieto autentifikačné údaje sú neprenosné a Užívateľ ich nie je oprávnený sprístupniť tretím osobám. Užívateľ je zodpovedný za všetky úkony vykonané pod jeho autentifikačnými údajmi.
7.3. Vytvorením užívateľského projektu, ktorým je internetový obchod alebo web stránka, či vyplnením objednávky za Službu dáva Užívateľ súhlas na uchovanie a spracovanie zadaných údajov. Poskytnuté informácie slúžia výlučne na úkony súvisiace s poskytovanou Službou a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.
7.4. Prístup k Službe a k údajom v nej uchovávaným má iba Užívateľ Služby prostredníctvom zabezpečeného šifrovaného prístupu cez heslo, ktoré pozná iba Užívateľ Služby. Prevádzkovateľ nemá štandardný prístup k údajom Užívateľa, ktoré uchováva prostredníctvom Služby, nakoľko prístup k dátam je šifrovaný prostredníctvom hesla.
7.5. Prevádzkovateľ nedisponuje heslom Užívateľa, ktoré je v systéme uchované len v šifrovanej forme, z ktorej nie je možné heslo získať a použiť ho na prihlásenie do Služby.
7.6. Vlastníkom údajov uchovaných prostredníctvom Služby a osobou zodpovednou za spracovanie týchto údajov je Užívateľ Služby.
7.7. Za ochranu údajov Užívateľa je zodpovedný Užívateľ Služby. Užívateľ je preto povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
7.8. Užívateľ je povinný prijať bezpečnostné opatrenia pre ochranu údajov, zamedziť rozšíreniu hesla do Služby a zabezpečiť prostriedky výpočtovej techniky, ktorými sa prihlasuje do Služby pred neoprávneným prístupom.

8. Bezpečnosť
Poskytovaná Služba je bezpečná. Pri jej používaní však doporučujeme, aby ste dbali minimálne na nasledovné pravidlá:
8.1. Nereagujte na urážlivé, útočné alebo inak nevhodné správy, ktoré by Vám mohli spôsobiť akúkoľvek ujmu na zdraví alebo škodu.
8.2. Nepublikujte urážlivé, útočné alebo inak nevhodné správy, ktoré by mohli spôsobiť akúkoľvek ujmu na zdraví alebo škodu tretej strane.

9. Ukončenie
9.1. Prevádzkovateľ si vyhradzujeme právo okamžite a aj nezvratne pozastaviť alebo zmazať internetové stránky Užívateľa prevádzkované prostredníctvom Služby v prípade, že nedodržíte niektoré z ustanovení týchto VOP.
9.2. Užívateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od Služby a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 30 dní, ak nebude dohodnuté inak. Odstúpením Užívateľa od Služby nevzniká Užívateľovi žiadny nárok na vrátenie poplatku za už zaplatené predplatené obdobie.
9.3. Akákoľvek komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je realizovaná prostredníctvom kontaktných emailov alebo telefonických rozhovorov.
9.4. Užívateľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Užívateľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Užívateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach:
ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf

Dňa 13.10.2017 v Michalovciach

pečiatka

…………………………………………………………….
Sporstredkovateľ služby WEBZA7
VRL Group SR s.r.o.